Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline : 0919052111 - 052 677021

Đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

  Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gồm có các đơn vị trực thuộc sau: - Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng; - Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật; - Hạt Kiểm lâm. Trong đó: I. TRUNG TÂM DU LỊCH PHONG NHA - KẺ BÀNG: 1. Giới thiệu  Trung...
Các phòng chức năng

Các phòng chức năng

  Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có các phòng chuyên môn sau: - Phòng Tổ chức-Hành chính; - Phòng Kế hoạch-Tài chính; - Phòng Khoa học Hợp tác Quốc tế. trong đó: I.PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH 1. Giới thiệu: Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng chuyên môn...
Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

                         Giám đốc: Lê Thanh Tịnh              Di động: 0912149525              Email: tinhlt.pnkb@quangbinh.gov.vn                Phó Giám đốc: Hoàng Hải Vân              Di động: 0917298757,  0983862335              Email:...
Liên hệ đường dây nóng

Quản lý bảo vệ rừng:0919052111

Cứu hộ động vật:0232 3677278

Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác