Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ hai, 11/10/2021 - 11:51

BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng xây dựng hoàn thành Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 08/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3220/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, mục tiêu của Phương án là quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng; bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học (ĐDSH), các nguồn gen động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, sinh thái cảnh quan, các giá trị văn hoá lịch sử và giá trị dịch vụ môi trường rừng, hướng tới quản lý theo các kế hoạch một cách bền vững về trên ba khía cạnh kinh tế - xã hội và môi trường; khai thác tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, ĐDSH, giá trị di sản, di tích lịch sử, văn hóa, môi trường rừng, cơ sở hạ tầng để phát triển du lịch sinh thái (DLST) và cho thuê môi trường rừng nhằm từng bước hình thành cơ chế tự chủ về tài chính, tạo việc làm, nâng cao đời sống của Nhân dân trong vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Ngoài ra, Phương án cũng hướng đến xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ cho quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển bền vững tài nguyên rừng, giữ gìn và bảo tồn các giá trị của Di sản; góp phần cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng dân cư trong khu vực nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững; nâng cao nhận thức của cộng đồng người dân địa phương về tầm quan trọng, giá trị của nguồn tài nguyên rừng và ĐDSH, giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới, Di tích Quốc gia đặc biệt; tăng cường sự tham gia của chính quyền các địa phương và cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ Di sản, phát triển du lịch; phát huy hiệu quả về phòng hộ, điều tiết nguồn nước, thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp ngân sách với Nhà nước và phúc lợi cho cộng đồng địa phương.

Kế hoạch triển khai thực hiện Phương án bao gồm: Kế hoạch sử dụng đất; Kế hoạch khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư; Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển rừng; Kế hoạch nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo nguồn nhân lực; Kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; Xây dựng hạ tầng phục vụ quản lý, bảo vệ phát triển rừng và du lịch sinh thái; Hoạt động du lịch cho cộng đồng; Hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng và cho thuê môi trường rừng; Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, điều tra, kiểm kê rừng.

Được biết, tổng diện tích đất đến năm 2030 do BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý là 124.839,96 ha. Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt có kế hoạch điều chỉnh 35,50 ha của khu vực dân cư Bản Đoòng; không thay đổi kế hoạch sử dụng đối với 3.167, 17 ha đất rừng phòng hộ; Diện tích đất rừng sản xuất của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 duy trì ổn định là 324,84 ha; 119.167,85 ha rừng hiện có và đất lâm nghiệp giao cho đơn vị quản lý thuộc phạm vi 110 tiểu khu, nằm trên địa phận của 06 xã thuộc huyện Bố Trạch, 03 xã thuộc huyện Minh Hóa...

Tổng nhu cầu vốn thực hiện Phương án Quản lý rừng bền vững cho giai đoạn 2021 – 2030 là 3.109.463 triệu đồng. Kinh phí được chia theo 2 giai đoạn, giai đoạn 2021 – 2025: 1.597.926 triệu đồng và giai đoạn 2026 – 2030: 1.511.538 triệu đồng.

Phương án Quản lý rừng bền vững của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng được triển khai thực hiện thông qua các giải pháp về công tác quản lý, nguồn nhân lực; phối hợp với các bên liên quan; khoa học, công nghệ; nguồn vốn, huy động nguồn vốn đầu tư và các giải pháp. Trên cơ sở Phương án Quản lý rừng bền vững được phê duyệt, hằng năm BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự án cụ thể cho từng hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha