Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ bảy, 13/06/2020 - 07:35

Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy Bố Trạch, Minh Hóa, các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp uỷ các xã, thị trấn vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; phóng viên đài phát thanh truyền hình Quảng Bình đến dự và đưa tin đại hội, cùng 96 Đảng viên trong Đảng bộ đơn vị tham dự.

Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào thời điểm toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta chuẩn bị kết thúc 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị về thực hiện Nghị quyết Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đồng chí Phạm Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng khai mạc Đại hội 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trên nhiều mặt nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Trong đó, đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được quan tâm, chú trọng, hoạt động tuần tra, bảo vệ rừng PCCCR đã được tăng cường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại đến tài nguyên VQG, nhờ đó, tỷ lệ che phủ rừng đạt 96%, giữ ở mức ổn định như đầu nhiệm kỳ, đồng thời, đẩy lùi được các mối đe dọa xâm hại đến VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Công tác phát triển du lịch và dịch vụ đã có những bước tăng trưởng đột phá nổi bật, thu hút đầu tư và đưa vào khai thác 06 tuyến, điểm, khu du lịch mới, đạt 100% chỉ tiêu (chỉ tiêu 5 - 6 tuyến, điểm du lịch/nhiệm kỳ). Số lượt khách du lịch tăng bình quân từ 10-15%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu 8 - 10%/năm); tổng số lượt khách qua 5 năm đạt gần 3 triệu 980 nghìn lượt; doanh thu gần 935 tỷ đồng và tăng trung bình trên 12,8%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu 10-12%/năm). Công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học, đối ngoại và hợp tác quốc tế có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó, đã thực hiện 04 đề tài cấp Tỉnh và 01 đề tài cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở, vượt chỉ tiêu đặt ra từ đầu nhiệm kỳ. Công tác chăm sóc, cứu hộ động, thực vật hoang dã được thực hiện tốt, tỷ lệ cứu hộ thành công hàng năm 95%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng: Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng. Đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Việc tổ chức học tập, quán triệt gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể đã được thực hiện một cách nghiêm túc, có nhiều đổi mới, với sự tham gia tích cực và trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ (trên 95% cán bộ, đảng viên và trên 90% quần chúng tham gia). Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên được quan tâm; trong nhiệm kỳ đã cử 06 đồng chí tham gia học cao cấp lý luận chính trị, 54 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng, 44 đảng viên tham gia lớp lý luận chính trị cho đảng viên mới và nhiều lượt cán bộ đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, kết quả đều hoàn thành tốt; trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 44 đảng viên (vượt 100% kế hoạch đề ra, chỉ tiêu 8-10 đảng viên kết nạp/năm); chuyển đảng chính thức cho 35 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Kim Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các đại biểu tham dự Đại hội đã có tham luận đóng góp các giải pháp để triển khai phương hướng nhiệm vụ Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong nhiệm kỳ mới.  Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực mà Đảng bộ cần nhìn nhận, khắc phục. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Kim Long cũng đề nghị Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong nhiệm kỳ tới cần tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ chính trị, trong đó, bám sát các phương hướng, mục tiêu được xây dựng trong Nghị quyết Đại hội nhằm bảo vệ và phát huy tốt nhất các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; đồng thời, quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt trong xây dựng đơn vững mạnh. Tiếp tục quan tâm, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, tác phong  công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ và các chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc, thông qua xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm trên nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng ủy Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng,
khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thành công các tiêu chí đề ra. Đại hội đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí Thư, UBKT Đảng ủy. Đồng chí Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng được Đại hội tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng tiến hành bầu bầu 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là một sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội thành công đã mở ra nhiều định hướng mới trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; hứa hẹn về một nhiệm kỳ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và thành công, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy Ban Quản lsy VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cùng tinh thần đoàn kết, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể cán bộ, đảng viên của toàn Đảng bộ trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Anh Tuấn
Mã xác nhận:
captcha