Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Danh bạ
Danh bạ điện thoại, email Hạt kiểm lâm
TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan Di động

VĂN PHÒNG

1 Lê Thanh Tịnh Hạt trưởng   0912149525 tinhlt.pnkb@quangbinh.gov.vn
2 Đinh Huy Trí P. Hạt trưởng   0943747899 tridh.pnkb@quangbinh.gov.vn
3 Nguyễn Quang Vĩnh P. Hạt trưởng   0948218359 vinhnq.pnkb@quangbinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thu Thủy Văn thư   0917747088 thuyntt.pnkb@quangbinh.gov.vn
5 Lê Thị Hồng Tư Thủ Kho   0915854557 tulth.pnkb@quangbinh.gov.vn
6 Lê Văn Vinh Trạm trưởng   0913066148 vinhlv.pnkb@quangbinh.gov.vn
7 Đoàn Thanh Bình Trạm trưởng   0919052111 binhdt.pnkb@quangbinh.gov.vn
8 Đinh Hoàng Tuấn Kỹ thuật   0917118466 tuandh.pnkb@quangbinh.gov.vn
9 Trần Thị Thu Hiền Kế toán trưởng   0919909156 hienttt.pnkb@quangbinh.gov.vn
10 Hà Thị Hiền Nhân viên   0913981292 hienht.pnkb@quangbinh.gov.vn
11 Phan Quang Nhân Lái xe   0919467008 nhanpq.pnkb@quangbinh.gov.vn
12 Nguyễn Anh Tuấn Pháp chế   0888.494.678 tuanna.pnkb@quangbinh.gov.vn
13 Lê Thị Trà My Thủ Quỹ   0915902559 myltt.pnkb@quangbinh.gov.vn
14 Lê Phương Nam Kiểm lâm viên   0888.879.009 namlp.pnkb@quangbinh.gov.vn
TỔ KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG 1
15 Nguyễn Thanh Trì
Phó Trạm trưởng
 phụ trách
  0919.729.980  
16 Trần Xuân Viết Phó Trạm trưởng   01242989033 viettx.pnkb@quangbinh.gov.vn
TỔ KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG 2
 17  Nguyễn Thế Vịnh Trạm trưởng      0919.459.338  vinhnt.pnkb@quangbinh.gov.vn
18 Hồ Văn Dưỡng Phó Trạm trưởng   0917.118.596   
TRẠM KIỂM LÂM TRỘ MỢNG
19 Nguyễn Hữu Trí
Phó Trạm trưởng
 phụ trách
  0912.625.068 trinh.pnkb@quangbinh.gov.vn
20 Trần Văn Hải Phó Trạm trưởng   0888.282.086  
TRẠM KIỂM LÂM KHE GÁT
21 Từ Minh Phương Trạm trưởng   0914.072.329  
22 Phan Thanh Xuân Phó Trạm trưởng   0912.414.642  
23 Ngô Đình Hiếu Phó Trạm trưởng   0915.614.555    hieund.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM CHÀ NÒI
24 Nguyễn Nam Định Trạm trưởng   0919.460.667  
25 Trần Thế Mỹ Phó Trạm trưởng   01635561039 mytt.pnkb@quangbinh.gov.vn

TRẠM KIỂM LÂM THƯỢNG HÓA

26 Đặng Quang Tuân
Phó Trạm trưởng
 phụ trách
  0915.674.959 tuandq.pnkb@quangbinh.gov.vn
27 Hoàng Minh Luyến Phó Trạm trưởng    0942.619.697 luyenhm.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM HÓA SƠN
28 Phạm Ngọc Hữu Trạm trưởng   0971.997.988 huupn.pnkb@quangbinh.gov.vn
29 Nguyễn Thanh Hoà Phó Trạm trưởng   0919.712.117  
TRẠM KIỂM LÂM SỐ 6
30 Phạm Xuân Cường Trạm trưởng   0913.267.279  cuongpx.pnkb@quangbinh.gov.vn
31 Nguyễn Thanh Huyền Phó Trạm trưởng    0868.321.577  
TRẠM KIỂM LÂM Km 37
32 Phạm Xuân Huyền Trạm trưởng   0914.472.377 huyenpx.pnkb@quangbinh.gov.vn
33 Nguyễn Văn Lương Phó Trạm trưởng   0915.120.397  
TRẠM KIỂM LÂM THƯỢNG TRẠCH
34 Nguyễn Hoài Nam Trạm trưởng   0912.637.473 namnh.pnkb@quangbinh.gov.vn
35 Cao Thái Hưng Phó Trạm trưởng   0915.277.684  
TRẠM KIỂM LÂM KM 40
36 Trần Quang Đồng Trạm trưởng   0912.152.194 dongtq.pnkb@quangbinh.gov.vn
37 Trần Văn Thú Phó Trạm trưởng   0912.581.610 thutv.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM U BÒ
38  Lê Văn Long Trạm trưởng     0917.945.333   longlv.pnkb@quangbinh.gov.vn
39 Trần Văn Phượng Phó Trạm trưởng   0366697549   
TRẠM KIỂM LÂM DÂN HÓA
40  Nguyễn Ngọc Quy Trạm trưởng    0916881127   quynn.pnkb@quangbinh.gov.vn
41  Nguyễn Thanh Tới  Phó Trạm trưởng    0944955373  
TRẠM LIÊN NGÀNH KHE SẾN
 42 Dương Hồng Hà Tổ trưởng   0915671270