Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 0232 3677278
Danh bạ
Danh bạ điện thoại, email Hạt kiểm lâm
TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan Di động

VĂN PHÒNG

1 Lê Thanh Tịnh Hạt trưởng   0912149525 tinhlt.pnkb@quangbinh.gov.vn
2 Đinh Huy Trí P. Hạt trưởng   0943747899 tridh.pnkb@quangbinh.gov.vn
3 Nguyễn Quang Vĩnh P. Hạt trưởng   0948218359 vinhnq.pnkb@quangbinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thu Thủy Văn thư   0917747088 thuyntt.pnkb@quangbinh.gov.vn
5 Lê Thị Hồng Tư Thủ Kho   0915854557 tulth.pnkb@quangbinh.gov.vn
6 Lê Văn Vinh Trạm trưởng   0913066148 vinhlv.pnkb@quangbinh.gov.vn
7 Đoàn Thanh Bình Trạm trưởng   0919052111 binhdt.pnkb@quangbinh.gov.vn
8 Đinh Hoàng Tuấn Kỹ thuật   0917118466 tuandh.pnkb@quangbinh.gov.vn
9 Trần Thị Thu Hiền Kế toán trưởng   0919909156 hienttt.pnkb@quangbinh.gov.vn
10 Hà Thị Hiền Nhân viên   0913981292 hienht.pnkb@quangbinh.gov.vn
11 Phan Quang Nhân Lái xe   0919467008 nhanpq.pnkb@quangbinh.gov.vn
12 Đặng Quang Tuân Pháp chế   0915674959 tuandq.pnkb@quangbinh.gov.vn
13 Lê Thị Trà My Thủ Quỹ   0915902559 myltt.pnkb@quangbinh.gov.vn
TỔ KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG
14 Lê Văn Long Trạm trưởng    0917945333 longlv.pnkb@quangbinh.gov.vn
15 Hoàng Minh Luyến Phó Trạm trưởng      luyenhm.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM TRỘ MỢNG
16 Trần Quang Đồng Trạm trưởng   0912152194 dongtq.pnkb@quangbinh.gov.vn
17 Phạm Xuân Cường Phó Trạm trưởng   0913267279 cuongpx.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM KHE GÁT
18 Nguyễn Hoài Nam Trạm trưởng   0912637473 namnh.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM CHÀ NÒI
19 Nguyễn Ngọc Quy Trạm trưởng   0916881127 quynn.pnkb@quangbinh.gov.vn
20 Trần Thế Mỹ Phó Trạm trưởng   0916303771 mytt.pnkb@quangbinh.gov.vn

TRẠM KIỂM LÂM THƯỢNG HÓA

21 Hồ Công Thanh Trạm trưởng   01237232496 thanhhc.pnkb@quangbinh.gov.vn
22 Trần Xuân Viết Phó Trạm trưởng   01242989033 viettx.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM HÓA SƠN
23 Nguyễn Văn Lương Phó Trạm trưởng phụ trách   0915120397  
24 Phan Văn Lai Phó Trạm trưởng   0973387319  
TRẠM KIỂM LÂM SỐ 6
25 Dương Văn ẤN Trạm trưởng   0912747687 andv.pnkb@quangbinh.gov.vn
26 Ngô Đình Hiếu Phó Trạm trưởng   0915614555 hieund.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM Km 37
27 Phạm Ngọc Hữu Q.Trạm trưởng   0971997988 huupn.pnkb@quangbinh.gov.vn
28 Phạm Xuân Huyền Phó Trạm trưởng   0914472377 huyenpx.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM Km 39
29 Từ Minh Phương Trạm trưởng   0914072329 phuongtm.pnkb@quangbinh.gov.vn
30 Hoàng Văn Đức Phó Trạm trưởng   0915904272 duchv.pnkb@quangbinh.gov.vn
TRẠM KIỂM LÂM KM 40
31 Nguyễn Hữu Trí P.Trạm trưởng phụ trách trạm   0912625068 trinh.pnkb@quangbinh.gov.vn
32 Nguyễn Thanh Huyền Phó Trạm trưởng   0946077066  
TRẠM KIỂM LÂM U BÒ
33 Nguyễn Thế Vịnh P.Trạm trưởng phụ trách trạm   0919459338 vinhnt.pnkb@quangbinh.gov.vn
34 Trần Văn Thú Phó Trạm trưởng   0912581610 thutv.pnkb@quangbinh.gov.vn