Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Danh bạ
Danh bạ điện thoại, email Khối văn phòng BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan Di động

BAN GIÁM ĐỐC

1 Lê Thanh Tịnh Giám đốc   0912149525 tinhlt.pnkb@quangbinh.gov.vn
2 Hoàng Hải Vân P. Giám đốc   0983862335 vanhh.pnkb@quangbinh.gov.vn
3 Đinh Huy Trí P. Giám đốc   0943747899 tridh.pnkb@quangbinh.gov.vn
4 Trương Thanh Khai P. Giám đốc   0915428586 khaitt.pnkb@quangbinh.gov.vn

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH: 0232.3677.021 Fax: 0232.3677.021

5 Đặng Văn Tính P. Trưởng phòng 0232.3677021 0915132422 tinhdv.pnkb@quangbinh.gov.vn
6 Nguyễn Ngọc Dung P. Trưởng phòng 0232.3677021 0943370965 dungnn.pnkb@quangbinh.gov.vn
7 Trần Thị Loan Chuyên viên   0912382975 loantt.pnkb@quangbinh.gov.vn
8 Phan Thị Hoa Huệ Chuyên viên   0917078485 huepth.pnkb@quangbinh.gov.vn
9 Hoàng Xuân Toàn Kê toán   0917989357 toanhx.pnkb@quangbinh.gov.vn
10 Trần Thị Thu Hằng Văn Thư 0232.3677021 0855082456 hangttt.pnkb@quangbinh.gov.vn
11 Nguyễn T. Khánh Huyền Chuyên viên   0941714091 huyenntk.pnkb@quangbinh.gov.vn
12 Nguyễn Thị Hồng Liễu Chuyên viên   0911372504 lieunth.pnkb@quangbinh.gov.vn
13 Nguyễn Thị Vân Nhân Viên   0979237713 vannt.pnkb@quangbinh.gov.vn
14 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nhân Viên   0827971638 maintn.pnkb@quangbinh.gov.vn
15 Phan Tiến Ái NV Bảo vệ   0912679504 aipt.pnkb@quangbinh.gov.vn
16 Hoàng Văn Thiện KT Điện nước   0911831609  
17 Phan Xuân Lạc Lái xe   0916051935  
18 Lê Mậu Tam Lái xe   0846778999  
19 Nguyễn Quang Vinh Lái xe   0989525758  

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

20 Phạm Khắc Thăng Trưởng phòng   0919744172 thangpk.pnkb@quangbinh.gov.vn
21 Hoàng Minh Thắng P. Trưởng phòng   0985523333 thanghm.pnkb@quangbinh.gov.vn
22 Đỗ Bằng Trình Chuyên viên   0941374996 trinhdb.pnkb@quangbinh.gov.vn
23 Trần Xuân Hùng Chuyên viên   0916820357 hungtx.pnkb@quangbinh.gov.vn
24 Hoàng Việt Dũng Nhân Viên   0917086779 dunghv.pnkb@quangbinh.gov.vn
25 Lưu Thị Lan Hương Thủ Quỹ   0941366227 huongtlt.pnkb@quangbinh.gov.vn
26 Võ Công Bình Nhân viên   0913252538 binhvc.pnkb@quangbinh.gov.vn

PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

27 Võ Văn Trí Trưởng Phòng   0913336889 trivv.pnkb@quangbinh.gov.vn
28 Bùi Ngọc Thành P. Trưởng Phòng   0915272448 thanhbn.pnkb@quangbinh.gov.vn
29 Nguyễn Thái Dũng P. Trưởng Phòng   0916075015 dungnt.pnkb@quangbinh.gov.vn
30 Hoàng Hải Nguyên Nhân viên   0944917207 nguyenhh.pnkb@quangbinh.gov.vn
31 Nguyễn T.Huyền Sương Chuyên viên   0941377576 suongnth.pnkb@quangbinh.gov.vn
32 Hoàng Mỹ Hạnh Chuyên viên   0915092581 hanhhm.pnkb@quangbinh.gov.vn
33 Trần Xuân Mùi Chuyên viên   0944006358 muitx.pnkb@quangbinh.gov.vn
34 Dương Văn Hiệu Chuyên viên   0912667250 hieudv.pnkb@quangbinh.gov.vn
35 Lê Thị Phương Lan Chuyên viên   0977303064 lanltp.pnkb@quangbinh.gov.vn
36 Mai Thị Thuỳ Chuyên viên   0985595622 thuymt.pnkb@quangbinh.gov.vn