Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Danh bạ
Danh bạ điện thoại, email Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật
TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan Di động

BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

1 Lê Thúc Định Giám đốc   0945946234 dinhlt.pnkb@quangbinh.gov.vn
2 Trần Ngọc Anh Phó Giám đốc   0915659417 anhtn.pnkb@quangbinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hải Phó Giám đốc   0917768357 hainv.pnkb@phongnhakebang.vn

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP: 0232.3677.278 Fax: 0232.3677.278

4 Đỗ Văn Đức Trưởng Bộ phận   0911366499 ducdv.pnkb@quangbinh.gov.vn
5 Nguyễn Hữu Thọ P. Trưởng Bộ phận   0941366288 thonh.pnkb@quangbinh.gov.vn
BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU BẢO TỒN SINH VẬT
6 Lê Thuận Kiên Trưởng Bộ phận   0984388778 kienlt.pnkb@quangbinh.gov.vn
7 Lê Vĩnh Lệ Nhân viên   0911369679 lelv.pnkb@quangbinh.gov.vn
8 Trần Thị Thuỳ Nhân viên   0932486555 thuytt.pnkb@quangbinh.gov.vn
9 Nguyễn T.Hương Luyến Nhân viên   0816580938 luyennth.pnkb@quangbinh.gov.vn
BỘ PHẬN CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ
10 Phạm Kim Vương Trưởng Bộ phận   0915074036 vuongpk.pnkb@quangbinh.gov.vn
BỘ PHẬN GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG
11 Nguyễn Văn Lân Trưởng Bộ phận   0912732034 lannv.pnkb@quangbinh.gov.vn
12 Hoàng Mạnh Hùng P.Trưởng Bộ phận   0919643700 hunghm.pnkb@quangbinh.gov.vn