Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Danh bạ
Danh bạ điện thoại, email Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng
TT
Họ tên
Chức vụ
Điện thoại
Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan
Di động
BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
1
Lê Thanh Lợi
Giám đốc
3677323
Bấm 106
0916725355
2
Lê Chiêu Nguyên
P. Giám đốc
3677323
Bấm 104
0912459913
3 Nguyễn Ngọc Giàu P. Giám đốc   0915589101 giau1102@gmail.com
4 Nguyễn Hữu Thái P. Giám đốc  
0919620755
huuthaidl@gmail.com
PHÒNG KINH DOANH
5
Nguyễn Mạnh Hùng
Trưởng Phòng
3677323
Bấm 101
0915586557
hungdlpn@gmail.com
6 Hoàng Đăng Lam P. Trưởng phòng , Phụ trách Bp nhà hàng Sơn Đoòng   0943910955  
7 Võ Đức Hào Phụ trách nhà hàng Dakcak   0912637027 voduchao70@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP: 0232.3667.323 Fax: 0232.3667.323
8
Nguyễn T. Thúy Hằng
Trưởng phòng
3667323
Bấm 107
0914862577
9 Lê Quang Thủ
P.Trưởng phòng
  0912170012
thulq.phongnha@gmail.com
10
Trần Nữ Quý Ân Văn Thư   0914357132 an.phongnha@gmail.com
PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
11
Nguyễn Văn Thọ
Phó trưởng phòng phụ trách
 
0942631451
 
PHÒNG LỮ HÀNH - HƯỚNG DẪN
12
Trần Quốc Lữu
Trưởng phòng
 
0912225069
BQL ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI SUỐI NƯỚC MOỌC
13
Nguyễn Văn Thanh
Trưởng Ban
 
0914550293  
14
Hoàng Trung Thành
P.Trưởng Ban
  0942638717 thanhht.pnkb@quangbinh.gov.vn
BQL ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC AHLS ĐƯỜNG 20 QUYẾT THẮNG
15
Nguyễn Tứ Vỵ
Trưởng Ban
 
0983964410
 
16
Phạm Xuân Triều
P.Trưởng Ban