Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 0232 3677278
Danh bạ
Danh bạ điện thoại, email Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng
TT
Họ tên
Chức vụ
Điện thoại
Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan
Di động
BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
1
Lê Thanh Lợi
Giám đốc
3677323
Bấm 106
0916725355
2
Lê Chiêu Nguyên
P. Giám đốc
3677323
Bấm 104
0912459913
3 Nguyễn Ngọc Giàu P. Giám đốc   0915589101 giau1102@gmail.com
4 Nguyễn Hữu Thái P. Giám đốc  
0919620755
huuthaidl@gmail.com
PHÒNG KINH DOANH
5
Nguyễn Văn Thọ
Trưởng Phòng
3677323
Bấm 101
0942631451
6 Hoàng Đăng Lam Phụ trách Bp nhà hàng Sơn Đoòng   0943910955  
7
Nguyễn Mạnh Hùng
P. Trưởng Phòng (Phụ trách Bp Hang Tối)
 
0915586557 
8 Võ Đức Hào Phụ trách Bộ phận Lưu trú   0912637027 voduchao70@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP: 0232.3667.323 Fax: 0232.3667.323
9
Nguyễn T. Thúy Hằng
P. Trưởng phòng
3667323
Bấm 107
0914862577
10
Nguyễn T. Thúy Hằng
Thủ Quỹ
3667323
Bấm 102
0946554251
11
Trần Nữ Quý Ân Văn Thư   0914357132 an.phongnha@gmail.com
PHÒNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
12
Trần Đình Long
Phụ Trách
 
0914060973
 
PHÒNG LỮ HÀNH - HƯỚNG DẪN
13
Trần Quốc Lữu
Trưởng phòng
 
0912225069
14 Hoàng Trung Thành Phó Trưởng phòng   0942638717 thanhht.pnkb@quangbinh.gov.vn
BQL ĐIỂM DU LỊCH SINH THÁI SUỐI NƯỚC MOỌC
15
Nguyễn Văn Thanh
Phụ Trách Ban
 
0914550293  
BQL ĐỀN TƯỞNG NIỆM CÁC AHLS ĐƯỜNG 20 QUYẾT THẮNG
16
Nguyễn Tứ Vỵ
Phụ trách
 
0983964410