Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ năm, 20/02/2020 - 11:01

Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 07/01/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU về việc đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các công ước quốc tế, khuyến nghị của UNESCO có liên quan và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, phát triển du lịch khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh để xây dựng, triển khai các kế hoạch cụ thể, phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý và bảo tồn nguyên vẹn các giá trị của Di sản, đặc biệt là hệ sinh thái, các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, hệ thống hang động và di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân, làm cho các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ giá trị, vị thế và tầm quan trọng của Di sản thiên nhiên thế giới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó có ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, tôn tạo và phát huy giá trị Di sản; phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, nhất là các huyện, xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và hiệu quả quản lý toàn dân; tinh thần cảnh giác, phát giác, đấu tranh của nhân dân để làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản; tập trung ngăn chặn hoạt động khai thác lâm sản trái pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng về khai thác gỗ và các lâm sản khác, săn bắn, bẫy bắt động vật rừng; kiểm soát và xóa các tụ điểm, đường dây buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật ở khu vực vùng lõi và vùng đệm của Vườn Quốc gia; có biện pháp chăm sóc, cứu hộ các loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm; theo dõi, giám sát chặt chẽ tác động môi trường, đặc biệt các mối đe dọa từ các chương trình, dự án có sử dụng rừng, đất lâm nghiệp, sử dụng dịch vụ môi trường rừng, cho thuê môi trường rừng, khai thác khoáng sản…. để kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu các tác động tiêu cực lên Di sản. Huy động mọi nguồn lực trong nước và quốc tế, lồng ghép chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện của từng khu vực và chuyển giao để cải thiện sinh kể, ổn định, nâng cao đời sống của người dân các xã vùng đệm nhằm giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên Vườn Quốc gia một cách bền vững; phối hợp với tổ chức, nhà khoa học trong nước, quốc tế xây dựng chương trình, nghiên cứu đối với hệ động, thực vật điển hình của khu vực miền Trung, đặc biệt là các loài đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm phân bố ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp diệt trừ và ngăn chặn có hiệu quả các loại xâm hại, có nguy cơ xâm hại đến hệ sinh thái rừng; thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời rà soát, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành theo quy định của pháp luật tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng; quản lý chặt chẽ và ưu tiên nguồn lực để phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện hạ tầng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn các giá trị Di sản; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư riêng cho khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng; đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, dịch vụ, trong đó ưu tiên các sản phẩm du lịch độc đáo, chuyên biệt, có tính cạnh tranh cao trong nước và khu vực trên quan điểm phát triển du lịch phải gắn liền với bảo tồn bền vững các giá trị của Di sản; đẩy mạnh công tác quảng bá, liên kết và hợp tác quốc tế để giới thiệu giá trị, cũng như tiềm năng du lịch của di sản đến với du khách trong và ngoài nước; Phấn đấu đến năm 2030, Phong Nha - Kẻ Bàng nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung trở thành trung tâm du lịch quốc tế “xanh, sạch, an toàn và thân thiện”…

Thiên nhiên đã ban tặng cho Quảng Bình một tài nguyên vô cùng quý giá là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với những giá trị nổi bật toàn cầu, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình. Chỉ thị ban hành sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong thời gian tới./.

Mai Thùy
Mã xác nhận:
captcha