Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Giới động vật
STT Kiểu Tên Thuộc
1 Bộ Ăn sâu bọ Thú
2 Bộ Ăn thịt Thú
3 Bộ Bò cạp Hình nhện
4 Bộ Bọ cạp roi Hình nhện
5 Bộ Bồ câu Chim
6 Bộ Bọ ngựa Côn trùng
7 Bộ Bọ nhảy Côn trùng
8 Bộ Bọ que Côn trùng
9 Bộ Cá chép
10 Bộ Cá chình
11 Bộ Cá kìm
12 Bộ Cá Mù làn
13 Bộ Cá nheo
14 Bộ Cá thân bẹt
15 Bộ Cá thát lát
16 Bộ Cá trích
17 Bộ Cá vược
18 Bộ Cánh bằng Côn trùng
19 Bộ Cánh cứng Côn trùng
20 Bộ Cánh da Côn trùng
21 Bộ Cánh giống Côn trùng
22 Bộ Cánh khác Côn trùng
23 Bộ Cánh màng Côn trùng
24 Bộ Cánh nữa Côn trùng
25 Bộ Cánh thẳng Côn trùng
26 Bộ Cánh vẩy Côn trùng
27 Bộ Cắt Chim
28 Bộ Chân dài Hình nhện
29 Bộ Chuồn chuồn Côn trùng
30 Bộ CHUỘT VOI Thú
Mô tả chung

Mô tả bộ

Hiện tại trong cơ sở dữ liệu
Tổng số Ngành: 4
Tổng số Lớp: 12
Tổng số Bộ: 69
Tổng số Họ: 289
Tổng số Chi: 835
Tổng số Loài: 1394