Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Giới động vật
STT Kiểu Tên Thuộc
1 Lớp Bò sát Có xương sống
2 Lớp Có xương sống
3 Lớp Chân bụng Thân mềm
4 Lớp Chân kép Chân khớp
5 Lớp Chim Có xương sống
6 Lớp Côn trùng Chân khớp
7 Lớp Giáp xác Chân khớp
8 Lớp Hai mảnh Thân mềm
9 Lớp Hình nhện Chân khớp
10 Lớp Lưỡng cư Có xương sống
11 Lớp Sán Tơ Giun dẹt
12 Lớp Thú Có xương sống
Mô tả chung

Mô tả Lớp

Hiện tại trong cơ sở dữ liệu
Tổng số Ngành: 4
Tổng số Lớp: 12
Tổng số Bộ: 69
Tổng số Họ: 289
Tổng số Chi: 835
Tổng số Loài: 1394