Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Giới động vật
STT Kiểu Tên Thuộc
1 Ngành Chân khớp Giới động vật
2 Ngành Có xương sống Giới động vật
3 Ngành Giun dẹt Giới động vật
4 Ngành Thân mềm Giới động vật
Mô tả chung

Mô tả ngành

Hiện tại trong cơ sở dữ liệu
Tổng số Ngành: 4
Tổng số Lớp: 12
Tổng số Bộ: 69
Tổng số Họ: 289
Tổng số Chi: 835
Tổng số Loài: 1394