Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Giới thực vật
STT Kiểu Tên Thuộc
1 Ngành Dương Xỉ Giới thực vật
2 Ngành Hạt Kín Giới thực vật
3 Ngành Hạt Trần Giới thực vật
4 Ngành Mộc Tặc Giới thực vật
5 Ngành Quyết Lá Thông Giới thực vật
6 Ngành Thông Đất Giới thực vật
Mô tả chung

Mô tả ngành

Hiện tại trong cơ sở dữ liệu
Tổng số Ngành: 6
Tổng số Lớp: 12
Tổng số Bộ: 64
Tổng số Họ: 198
Tổng số Chi: 1008
Tổng số Loài: 2450