Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ bảy, 15/10/2016 - 15:16

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) và tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 9 năm 2014, Đảng bộ BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) và tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đảng viên của Đảng bộ BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại Hội nghị các học viên sẽ được nghe triển khai nội dung Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và một số nội dung đã được Hội nghị TW9 thông qua; Phổ biến các vấn đề được định hướng trong Hội nghị TW9 về chuẩn bị đề cương và các văn kiện Đại hội XII của Đảng; về định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; về Quy chế bầu cử trong Đảng; về thực hiện Quy định lấy phiếu tín nhiệm; về tổng kết việc thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; về Đề án tổ chức Đảng bộ Ngoài nước; về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương lần thứ tám đến Hội nghị Trung ương lần thứ chín và một số vấn đề quan trọng khác. Tại Hội nghị các đảng viên cũng nhận thức thêm giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) và 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, giúp đảng viên và cán bộ của Đảng bộ BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nắm rõ mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ, giải pháp và thực hiện Nghị quyết./.
BBT
Mã xác nhận:
captcha