Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
08/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đc Trí làm việc với xã Tân Trạch về hoạt động hỗ trợ cộng đồng Dự án RĐD PN

 

- Đc Tuấn, đ/c Tư, đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, đ/c Trí hội ý công việc BQL Dự án RĐD Phong Nha

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

BQL RĐD Phong Nha

Thứ 3
09/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đc Trí dự Hội nghị VC-LĐ Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và phát triển sinh vật

Buổi chiều

- 15h00: Giám đốc dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KH-XH và dự toán ngân sách năm 2018

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 15h00: Đ/c Khai làm việc với Phòng TC-HC về chuẩn bị hồ sơ, báo cáo cho Đoàn kiểm tra chéo Khối thi đua - Khen thưởng 2017

 

 

 

- Phòng TC-HC, CV thi đua

Thứ 4
10/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 09h00: Đ/c Khai làm việc với Đoàn kiểm tra chéo Khối thi đua - Khen thưởng 2017 tại Đồng Hới

 

- Phòng TC-HC, CV thi đua, đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- 13h30: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị CBCCVC Ban Quản lý Vườn

- Phòng TCHC, Công đoàn Bộ phận VP Vườn

Thứ 5
11/01/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Trí dự Hội nghị CBCCVC Hạt Kiểm lâm VQG

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Khai làm việc với Phòng KH-HTQT về công tác chuẩn bị Hội thảo Bìm Bôi ngày 12/01

- Bộ phận HCTH, Công đoàn Bộ phận HKL

 
- P.KH-HTQT
Buổi chiều

- Giám đốc đi kiểm tra một số hạng mục hỗ trợ phát triển cộng đồng Dự án RĐD

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Đ/c Vĩnh - P. Ban, đ/c Tư - Kế toán BQL DA, đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 6
12/01/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội thảo về các biện pháp ngăn chặn xâm hại và diệt trừ loài Bìm bôi hoa vàng tại VQG

- P.KHHTQT, P.TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh - Lái xe