Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 0232 3677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
12/03/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc nghe báo cáo Quy hoạch xây dựng chi tiết khu vực phía trước khuôn viên trụ sở VQG

- P.KH-TC, P.TC-HC

Thứ 3
13/03/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ BVR năm 2018 của huyện Bố Trạch

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai họp Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2017 khối VP BQL Vườn

(Mời các đ/c trong HĐKKTS 2017)

 

- P.TC-HC

Thứ 4
14/03/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc làm việc tại Sở Tài chính về việc thống nhất phân bổ kinh phí bảo vệ rừng đặc dụng

- Đ/c Vân đi kiểm tra mặt bằng xây dựng Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng khu vực Rào Con (cả ngày)

 
- 08h00: Đ/c Khai tham gia Hội đồng kiểm kê tài sản năm 2017 khối VP BQL Vườn

- Đ/c Vĩnh-P.BQL Dự án RĐD; Đ/c Lạc - Lái xe

- Đ/c Vinh - Lái xe

- Trạm Km37, Đội KL cơ động, BP PCKT, đ/c Nhân - Lái xe

- HĐKKTS 2017 VP VQG

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 5
15/03/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Vân đi kiểm tra lộ trình Đề án du lịch sinh thái Khám phá Hang Vòm - Hang Giếng Voọc (cả ngày)

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng khu vực biên giới Thượng Trạch (cả ngày)

 

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Phòng KHTC; Hạt Kiểm lâm, đ/c Vinh - Lái xe

- Trạm Trộ Mợng, Đội KL cơ động, BP PCKT, đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
16/03/2018
Buổi sáng

- 08h00:Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR và khảo sát xây dựng thuỷ điện nhỏ Trạm Kiểm lâm Km 40, U Bò (cả ngày)

- 08h00: Đ/c Khai làm việc với Phòng Khoa học và HTQT

(Phòng KH-HTQT chuẩn bị nội dung; Mời đại diện lãnh đạo phòng TC-HC tham dự)

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Phòng KHTC, Bộ phận PCKT HKL, đ/c Vinh - Lái xe

- P.KHHTQT, P.TC-HC

Buổi chiều

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan