Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
14/06/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

P.TC-HC

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại UBND tỉnh

Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 3
15/06/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Nhóm BTTB tại xã Hóa Sơn và thăm thành viên Nhóm bị tai nạn trong công tác tuần tra bảo vệ rừng

P.TC-HC 

Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Nhóm BTTB tại xã Hóa Sơn và thăm thành viên Nhóm bị tai nạn trong công tác tuần tra bảo vệ rừng

P.TC-HC

Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 4
16/06/2021
Buổi sáng

- 08h30: Lãnh đạo BQL Vườn làm việc với Đoàn Kiểm tra giám sát của BTV Tỉnh ủy tại Phòng họp tầng 2 (Thành phần tham gia khác: BTV Đảng ủy VQG, Trưởng phòng TC-HC)

P.TC-HC, đ/c Lạc, đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai làm việc tại Sở Tài chính (Thành phần tham gia khác: Đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm)

HKL chuẩn bị hồ sơ, báo cáo có liên quan; đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 5
17/06/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Trí làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh về việc chuẩn bị thông tin cơ sở ban đầu cho việc thực hiện Dự án USAID tại Phòng họp BQL Vườn (Thành phần tham gia khác: Đại diện lãnh đạo P.KHHTQT, HKL và bộ phận Pháp chế Kỹ thuật)

P.TC-HC

P.KHHTQT

Buổi chiều

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

P.TC-HC 

Thứ 6
18/06/2021
Buổi sáng

- 08h30: Lãnh đạo BQL Vườn họp Đảng ủy (Thành phần tham gia khác: BCH Đảng ủy BQL Vườn)

P.TC-HC

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai họp BCH CĐCS VQG (Thành phần tham gia khác: BCH CĐCS VQG)

 

CĐCS VCQG