Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ sáu, 13/11/2020 - 14:24

Phê duyệt Đề án phân cấp quản lý các di tích - danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 4248/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phân cấp quản lý các di tích - danh thắng đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo Đề án, ngoài những di tích - danh thắng đã được phân cấp tại Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 17/10/2008 của UBND tỉnh, một số di tích do các đơn vị trực tiếp quản lý như di tích Quốc gia đặc biệt Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trực tiếp quản lý. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 64 di tích - danh thắng đã được xếp hạng Quốc gia và cấp tỉnh chưa được phân cấp quản lý. Để khắc khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác bảo vệ, quản lý, phát huy giá trị di tích trong những năm tiếp theo; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và thực tế công tác quản lý di tích hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục phân cấp trách nhiệm quản lý các di tích – danh thắng trên địa bàn cụ thể như sau:

Huyện Minh Hóa chịu trách nhiệm quản lý 03 di tích gồm: Di tích lịch sử Khe Thui, xã Hóa Thanh; các điểm di tích trên Đường 15: Điểm di tích Đèo Đá Đẽo, xã Thượng Hóa; điểm di tích Ngầm Khe Rinh, xã Trọng Hóa; Di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến của vua Hàm Nghi ở Minh Hóa;

Huyện Tuyên Hóa 08 di tích: Di tích lịch sử Hang Lèn Hà, xã Hóa Thanh; Di tích lịch sử Nơi thành lập Trung đoàn 18, xã Đồng Hóa; Di tích lịch sử Miếu thờ Hiệp biện Đại học sĩ Thái học đường Trần Cảnh Huống, xã Văn Hóa; Di tích lịch sử Đình làng Lệ Sơn, xã Văn Hóa; Di tích lịch sử Chùa Lèn Bụt, xã Cao Quảng; Di tích lịch sử Xưởng sản xuất vũ khí Trần Táo, xã Đồng Hóa; Di tích lịch sử Trận địa pháo bắc Ka Tang, xã Lâm Hóa; Di tích lịch sử Đền thờ Lãnh binh Mai Lượng, xã Cao Quảng;

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Huyện Quảng Trạch 06 di tích: Di tích lịch sử Chùa Phật Bà, miếu Thành hoàng làng và miếu Cao các Mạc sơn, xã Quảng Tùng; Di tích lịch sử Đền Song Trung, xã Phù Hóa; Di tích lịch sử Đình Vịnh Sơn, xã Quảng Đông; Di tích lịch sử Đình Tô Xá, xã Quảng Phương; Di tích lịch sử Chùa Cảnh Phúc, xã Cảnh Dương; Di tích lịch sử Hoành Sơn Quan, xã Quảng Đông;

Thị xã Ba Đồn 04 di tích: Di tích lịch sử Đình Thọ Linh, xã Quảng Sơn; Di tích lịch sử Trận chiến thắng Phù Trịch - La Hà, xã Quảng Lộc; Di tích lịch sử Vụ thảm sát B52, xã Quảng Sơn; Di tích Lăng mộ, nhà thờ Thượng tướng quân Trương Hy Trọng và Khu Giang sơn Bến lội, xã Quảng Minh;

Huyện Bố Trạch 14 di tích: Các điểm di tích trên đường 20 “Quyết Thắng”: Dốc Ba Thang, Tổng kho ngân hàng, Hang Thông tin, Hang Y tá, thị trấn Phong Nha và xã Tân Trạch; Di tích lịch sử Cảng cá Thanh Khê, xã Thanh Trạch; Di tích lịch sử Đường Ba Trại - Ngã ba Thọ Lộc, xã Vạn Trạch; Di tích lịch sử Vụ thảm sát thôn Quyết Thắng, xã Thanh Trạch; Di tích lịch sử Thành lồi Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch; Di tích lịch sử Đình Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch; Di tích lịch sử Ngầm Hói Hạ, xã Hạ Trạch; Di tích lịch sử Nhà thờ Nguyễn Văn Nại, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Duy Cần, xã Hải Phú; Di tích lịch sử Vụ thảm sát thôn Tròn, xã Vạn Trạch; Di tích lịch sử Ngầm Cà Roòng, xã Thượng Trạch; Di tích lịch sử Khu vực Bến phà Xuân Sơn; Di tích danh thắng Lý Hòa, xã Hải Phú; các trọng điểm trên đường 20 “Quyết Thắng”: Km 16,5, Ngầm Trạ Ang…, thị trấn Phong Nha; Di tích lịch sử Đền thờ Thánh mẫu Thiên Yana, xã Hải Phú;

Thành phố Đồng Hới 09 di tích: Di tích lịch sử Lăng Cá Ông, Miếu Âm hồn, Miếu Ông Nghị, xã Bảo Ninh ; Di tích lịch sử Trận công đồn Bình Phúc, phường Đức Ninh Đông ; Di tích lịch sử Trận đánh biệt kích đêm 30/6/1964 tại Đồng Thành, phường Hải Thành ; Di tích lịch sử Lăng mộ Nguyễn Đình Quang, phường Bắc Lý ; Di tích Khảo cổ học Bàu Tró, phường Hải Thành ; Di tích lịch sử Lũy Đào Duy Từ, phường Hải Thành ; Di tích lịch sử Quảng Bình Quan, phường Đồng Hải ; Di tích lịch sử Thành Đồng Hới, phường Đồng Hải; Di tích lịch sử Nơi thành lập Chi bộ Phố, phường Đồng Hải;

Bản đồ một số điểm Di tích lịch sử VQG

Huyện Quảng Ninh 10 di tích: Di tích lịch sử Km0 - Đường 10, xã Vạn Ninh; Di tích lịch sử Làng chiến đấu Quảng Xá, xã Tân Ninh; Di tích lịch sử Lăng mộ Hoàng Kế Viêm, xã Lương Ninh; Di tích lịch sử Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, Hào Lương hầu Nguyễn Hữu Hào, xã Vạn Ninh; Di tích lịch sử Vụ thảm sát Chợ Gộ, xã Vĩnh Ninh; Di tích lịch sử Chùa Cảnh Tiên, xã Gia Ninh; Di tích lịch sử Nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong tại bến phà II Long Đại, xã Hiền Ninh; Di tích lịch sử Chiến khu Bến Tiêm, xã Trường Sơn; Di tích lịch sử Nơi thành lập chi bộ Trường Môn, xã Hiền Ninh; Di tích lịch sử Khu vực Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh 559, xã Hiền Ninh;

Huyện Lệ Thủy 10 di tích: Di tích lịch sử Chùa Hoằng Phúc, xã Mỹ Thủy; các điểm di tích trên đường 16 (Ngã tư Thạch Bàn, Suối nước khoáng Bang, Làng Ho), xã Kim Thủy; Di tích lịch sử Trận tập kích Chợ Chè, xã Hồng Thủy; Di tích lịch sử Lăng mộ Trung Bình hầu Trần Bình Ngũ, xã Trường Thủy; Di tích lịch sử Lăng Quan Hữu, Miếu Lòi Am, xã Tân Thủy; Di tích lịch sử Chứng tích tội ác chiến tranh tại thôn Hòa Luật Nam, xã Cam Thủy; Di tích lịch sử Đình Xuân Hòa, xã Hoa Thủy; Di tích lịch sử Mộ Tuần phủ Đặng Đại Độ, xã Mai Thủy; Di tích lịch sử Lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, xã Trường Thủy; Di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ Võ Xuân Cẩn, xã Tân Thủy.

Đề án cũng nêu rõ UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Văn hóa - Thể thao là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc quản lý Nhà nước về di tích - danh thắng đã được xếp hạng; hướng dẫn các đơn vị được phân cấp quản lý di tích - danh thắng, chủ đầu tư trùng tu, tôn tạo, phục hồi, tu sửa cấp thiết di tích về chuyên môn theo quy định của Luật Di sản văn hóa, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; xây dựng quy hoạch, kế hoạch về trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích - danh thắng...

Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý di tích trên địa bàn tỉnh để các địa phương trực tiếp quản lý nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích – thắng cảnh, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Mai Thùy
Mã xác nhận:
captcha