Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo đường dẫn cuộc thi

Thực hiện Kế hoạch sô 174/KH-VQG ngày 22 tháng 3 năm 2021 về việc Tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, BQL Vườn Thông báo đường dẫn cuộc thi ” Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”:https://timhieuphapluat.quangbinh.gov.vn/

 

Translate by Google »