Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 5/2024

Thực hiện Công văn số 1095/HĐPH ngày 26/4/2024 của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thuộc UBND tỉnh Quảng Bình về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 5/2024.

BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 5/2024 như sau:

Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị về những nội dung, điểm mới quan trọng trong Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân. Triển khai tuyên truyền, phổ biến Chỉ-thị-30-CT-TW-2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Chỉ-thị-27-CT-TW-2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ-thị-31-CT-TW-2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn thông tin mạng, nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về bảo đảm an toàn thông tin mạng.

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025; chú trọng tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, tiêu chí, chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

 Bên cạnh đó, tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát./.

Huyền Sương
Translate by Google »