Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ sáu, 18/01/2019 - 11:06

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; Kế hoạch số 80-KH/HU ngày 29/11/2018 của Huyện ủy Bố Trạch về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, ngày 18 tháng 1 năm 2019, Đảng ủy Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng và Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Minh – Thường vụ Huyện Ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy cùng 195 cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

Tại Hội nghị lần này, cán bộ, đảng viên Ban Quản lý Vườn đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Minh quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”. Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ BQL Vườn về Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, mỗi cán bộ Đảng viên sẽ viết thu hoạch cá nhân, trong đó, tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đảng bộ, chi bộ, đơn vị gắn với trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Thông qua việc quán triệt, học tập Nghị quyết lần này nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng và Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha