Địa chỉ: Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình, Việt Nam
Điện thoại/Fax: +84 2323677021
Email: pnkb@quangbinh.gov.vn

    Translate by Google »