Flora

THỐNG KÊ SỐ LIỆU​

TT Nội dung Tổng số
1 Ngành 7
2 Lớp 12
3 Bộ 63
4 Họ 2.952
5 Chi 1.006
6 Loài 2.952
7 SĐVN 111
8 NĐ33 39
9 IUCN 1.006
10 CITES 1
11 SHM 495
12 Loài, chi mới 2

BẢNG TRA CỨU LOÀI​