Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Các đơn vị trực thuộc

Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng gồm có các đơn vị trực thuộc sau

I. TRUNG TÂM DU LỊCH PHONG NHA - KẺ BÀNG

Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý Vườn), có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

+ Lãnh đạo Trung tâm
* Giám đốc: Hoàng Minh Thắng
– Điện thoại: Di động: 0985523333
– Email: thanghm.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Phó Giám đốc: Trần Mừng
– Điện thoại: Di động: 0941411199
– Email: mungt.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Phó Giám đốc: Lê Chiêu Nguyên
– Điện thoại: Di động: 0919892002
– Email: nguyenlc.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Giàu
– Điện thoại: Di động: 0915589101
– Email: giaunn.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
– Phòng Hành chính – Tổng hợp.
– Phòng Lữ hành – Hướng dẫn.
– Phòng Quản lý môi trường du lịch
– Phòng Kinh doanh
– BQL Đền tưởng niệm các Anh hùng đường 20 Quyết Thắng
– BQL Điểm du lịch sinh thái suối nước Mọoc

3.1. Chức năng:
– Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn tổ chức khai thác và quản lý các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch tại các tuyến, điểm du lịch do Giám đốc Ban Quản lý Vườn giao.

– Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ban Quản lý Vườn về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

3.2. Nhiệm vụ quyền hạn:
Tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn:

– Tổ chức khai thác và quản lý các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch tại các tuyến, điểm du lịch gồm: Động Phong Nha, Động Tiên Sơn, Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Đường 20 – Quyết Thắng (hang Tám Cô), Hang Y tá, Suối Nước Mọoc, Sông Chày – Hang Tối và các tuyến, điểm du lịch khác được Giám đốc Ban Quản lý Vườn giao.

– Tổ chức kinh doanh các loại hình dịch vụ du lịch, gồm: Hướng dẫn, lữ hành, vận chuyển, hàng lưu niệm, lưu trú và các dịch vụ bổ trợ khác theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức thu phí và lệ phí tham quan tại các tuyến, điểm du lịch được giao quản lý, khai thác; quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, tài sản do nhà nước giao theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng, kết nối các tuyến, điểm du lịch trong Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, kết nối với các tuyến, điểm du lịch khác trong và ngoài tỉnh; liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh doanh du lịch trong nước và quốc tế để thực hiện các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại các tuyến, điểm du lịch được giao quản lý, khai thác sau khi được Ban Quản lý Vườn đồng ý về chủ trương.

– Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch tuyên truyền, quảng cáo, quảng bá các tuyến, điểm du lịch được giao trực tiếp quản lý, khai thác cũng như các giá trị nổi bật khác của Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nhằm thu hút khách tham quan.

– Tổ chức quản lý các hoạt động du lịch nhằm bảo đảm an ninh trật tự môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, an toàn cho khách tham quan tại các tuyến, điểm du lịch, các bến thủy nội địa được giao; phối hợp với chính quyền địa phương các xã có liên quan quản lý, điều hành đội thuyền du lịch và các hoạt động du lịch, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức quản lý, sử dụng biên chế được giao, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với viên chức và người lao động của đơn vị theo phân cấp của Giám đốc Ban Quản lý Vườn và theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Vườn giao và theo quy định của pháp luật.

II. TRUNG TÂM CỨU HỘ, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN SINH VẬT

Là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Quản lý Vườn về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động.

* Giám đốc: Trần Ngọc Anh
– Điện thoại: Di động: 0915659417
– Email: anhtn.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hải
– Điện thoại: Di động: 0917768357
– Email: hainv.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Phó Giám đốc: Võ Văn Trí
– Điện thoại: Di động: 0913336889
– Email: trivv.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
– Phòng Hành chính – Tổng hợp.
– Phòng Cứu hộ động vật.
– Phòng Bảo tồn và Giáo dục môi trường

3.1. Chức năng:
Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn trong công tác cứu hộ, bảo tồn, phát triển sinh vật và giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư địa phương, du khách và các đối tượng khác khi đến tham quan, học tập, nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

3.2. Nhiệm vụ quyền hạn
Tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn:
– Công tác cứu hộ và tái thả sinh vật:

+ Tổ chức tiếp nhận, cứu hộ các loài sinh vật bản địa hoặc các loài phù hợp với sinh cảnh tự nhiên của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hoặc các loài được phép nghiên cứu khoa học trong đề tài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tịch thu từ các vụ vi phạm pháp luật, tự nguyện giao nộp của các tổ chức, cá nhân.

+ Tổ chức nuôi cứu hộ, nuôi bán hoang dã các loài động vật hoang dã nhằm mục đích tái thả về môi trường tự nhiên và phục vụ nghiên cứu khoa học.

+ Tái thả những sinh vật đủ điều kiện thả về môi trường sống tự nhiên sau khi cứu hộ tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

+ Chuyển giao cho các cơ sở cứu hộ khác trong toàn quốc đối với những cá thể sinh vật mà Trung tâm không đủ điều kiện cứu hộ hoặc không phù hợp với môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

– Công tác bảo tồn sinh vật:
+ Thu thập, bảo quản mẫu vật, nguồn gen sinh vật theo quy định của pháp luật.

+ Lưu trữ, bảo tồn nguồn gen các loài nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng.

+ Nghiên cứu, thu thập các số liệu, thông tin về sinh học và sinh lý của các loài sinh vật được bảo tồn.

+ Xây dựng, quản lý các mô hình trưng bày mẫu vật, bảo tàng động vật, thực vật, khảo cổ, địa chất, văn hóa vật thể.

– Công tác phát triển bền vững các loài sinh vật và cung ứng nguồn giống:
+ Nghiên cứu, duy trì giống gốc, nhân giống sinh vật, nuôi sinh sản để cung ứng nguồn giống cho phát triển gây nuôi bền vững theo quy định của pháp luật.

+ Cung ứng dịch vụ về thú y, các dịch vụ lâm sinh như thiết kế trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng… cho các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

– Công tác tuyên truyền và giáo dục môi trường:
+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, du lịch và các quy định khác của pháp luật có liên quan cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư địa phương, du khách và các đối tượng khác khi đến tham quan, học tập, nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

+ Cung cấp thông tin, tuyên truyền, phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật cho các tổ chức và cá nhân nuôi hợp pháp các loài động vật rừng.

+ Tư vấn kỹ thuật xây dựng các mô hình phát triển kinh tế bền vững cho cộng đồng dân cư vùng đệm.

+ Cung ứng dịch vụ về diễn giải môi trường, các dịch vụ phục vụ việc tham quan, học tập, thực tập, nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học tại các cơ sở nghiên cứu, bảo tồn, cứu hộ và nuôi thả bán hoang dã của đơn vị.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu khoa học theo chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu, thực nghiệm khoa học kỹ thuật về cứu hộ, phát triển sinh vật và bảo tồn đa dạng sinh học được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động du lịch sinh thái và diễn giải môi trường theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền.

– Tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức, cá nhân để cứu hộ, nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật rừng theo quy định của pháp luật.

– Hợp tác quốc tế về cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức quản lý, sử dụng biên chế, kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với viên chức và người lao động của đơn vị theo phân cấp của Giám đốc Ban Quản lý Vườn và theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Vườn giao và theo quy định của pháp luật.

III. HẠT KIỂM LÂM

Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trực thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

+ Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm
* Hạt trưởng: Phạm Văn Tân
– Di động: 0912027548
– Email: tanpv.pnkb@quangbinh.gov.vn
* Phó Hạt trưởng: Nguyễn Quang Vĩnh
– Di động: 0948218359
– Email: vinhnq.pnkb@quangbinh.gov.vn
* Phó Hạt trưởng: Nguyễn Hữu Trí
– Di động: 0912.625.068
– Email: Trinh.pnkb@quangbinh.gov.vn
+ Các bộ phận, tổ, trạm kiểm lâm trực thuộc:
– Bộ phận Hành chính – Tổng hợp;
– Bộ phận Pháp chế, Thanh tra – Kỹ thuật;
– Tổ Kiểm lâm cơ động số 1;
– Tổ Kiểm lâm cơ động số 2;
– 11 Trạm Kiểm lâm, gồm: Trạm Kiểm lâm U Bò, Trạm Kiểm lâm Km 40, Trạm Kiểm lâm Trạ Ang, Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch, Trạm Kiểm lâm số 6, Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng, Trạm Kiểm lâm Khe Gát, Trạm Kiểm lâm Chà Nòi, Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa, Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn và Trạm Kiểm lâm Dân Hóa.
Tùy theo đặc điểm tình hình, mỗi bộ phận, tổ, trạm kiểm lâm có 01 Trưởng trạm (bộ phận, tổ) và không quá 02 Phó trạm (bộ phận, tổ).

3.1 Chức năng
– Hạt Kiểm lâm Vườn có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật và thi hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi lâm phận thuộc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng quản lý theo quy định của pháp luật.

– Hạt Kiểm lâm Vườn chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; đồng thời chịu sự quản lý về nghiệp vụ, trang, thiết bị chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình.

3.2 Nhiệm vụ và quyền hạn
– Tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng, chống chặt phá rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng thuộc lâm phận Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

– Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị chức năng đóng trên địa bàn phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng; kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại của người dân và mọi phương tiện trên địa bàn quản lý; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, chỉ đạo, quản lý các Trạm kiểm lâm của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

– Tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại, lấn chiếm rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn quản lý. Trong trường hợp cần thiết, phối hợp với Hạt Kiểm lâm các huyện liên quan, chính quyền địa phương các xã vùng đệm và các cơ quan liên quan khác tham mưu cho UBND cấp huyện huy động lực lượng vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để chữa cháy rừng, chống phá rừng trái phép.

– Quản lý tổ chức biên chế, kinh phí, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động của đơn vị theo phân cấp của Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và theo quy định của pháp luật.

– Xây dựng các phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trình cấp có thẩm quyền xét duyệt và triển khai thực hiện phương án đã được phê duyệt.

– Xây dựng và thực hiện nội quy bảo vệ rừng, phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng; phòng, chống chặt phá rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, chống săn, bắt, bẩy động vật rừng trái phép; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng, chăm sóc và làm giàu rừng, phục hồi rừng, nâng cao chất lượng, giá trị thẩm mỹ của rừng.

– Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng giao.

Translate by Google »