Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Các phòng chức năng

Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có các phòng chuyên môn sau:

I.PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức – Hành chính là phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

* Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Dung
– Điện thoại: Di động: 0943370965
– Email: dungnn.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Phó Trưởng phòng: Lê Văn Vinh
– Điện thoại: Di động: 0913066148
– Email: vinhlv.pnkb@quangbinh.gov.vn

3.1. Chức năng
Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn về công tác tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động; công tác kế toán, huấn luyện dân quân tự vệ và các công tác hành chính, quản trị khác.

3.2. Nhiệm vụ quyền hạn
Tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn:
– Về công tác tổ chức cán bộ:
+ Xây dựng các đề án, quy chế, kế hoạch liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Quản lý Vườn;
+ Tuyển dụng, ký kết hợp đồng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, bố trí, sử dụng công chức, viên chức và lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý;
+ Thực hiện quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm của công chức, viên chức và lao động;
+ Theo dõi, quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo phân cấp và các loại hồ sơ liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của đơn vị theo quy định của pháp luật;
+ Tham gia Hội đồng tuyển dụng viên chức và các Hội đồng khác trong đơn vị khi Giám đốc Ban Quản lý Vườn thành lập.
+ Hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh công tác nội vụ, công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn.
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Vườn thực hiện công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

– Về công tác văn thư, lưu trữ:
+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật; quản lý và sử dụng con dấu của Ban Quản lý Vườn;
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ, quản lý văn bản của Ban Quản lý Vườn và các đơn vị trực thuộc theo quy định;
+ Lập hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu; thu thập, xác định giá trị tài liệu; đề xuất cơ quan có thẩm quyền chỉnh lý tài liệu; lưu trữ, bảo quản và sử dụng tài liệu lưu trữ theo đúng quy định.

– Về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật:
+ Xây dựng kế hoạch, tiêu chí, quy định, thủ tục liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và hướng dẫn triển khai thực hiện;
+ Theo dõi, tổng hợp, xây dựng các loại báo cáo liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Ban Quản lý Vườn theo quy định.

– Thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và lao động đúng quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý.

– Thực hiện công tác kế toán các nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất, nguồn vốn hoạt động sự nghiệp Khối Văn phòng Ban Quản lý Vườn; tham mưu quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí khác được Giám đốc Ban Quản lý Vườn giao theo đúng quy định của pháp luật.

– Thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc của Khối Văn phòng và theo dõi quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc được Giám đốc Ban Quản lý Vườn giao theo đúng quy định của Nhà nước.

– Thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, công tác bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; an toàn lao động, công tác huấn luyện dân quân tự vệ, an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt, bão; công tác lễ tân, khánh tiết, phục vụ; quản lý nhà ăn, khu tập thể; công tác an ninh trật tự, bảo vệ cơ quan, chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường khuôn viên trụ sở Ban Quản lý Vườn.

– Theo dõi, kiểm tra, thẩm định các đề án, kế hoạch, báo cáo và các văn bản khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Vườn giao.

II. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Phòng Kế hoạch – Tài chính là phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

* Trưởng phòng: Trần Xuân Hùng
– Điện thoại: Di động: 0917173668
– Email: hungtx.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Phó Trưởng phòng: Võ Công Bình
– Điện thoại: Di động: 0912642558
– Email: binhvc.pnkb@quangbinh.gov.vn

3.1. Chức năng:
Có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Lập và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị của Vườn Quốc gia; quản lý hoạt động du lịch trong Vườn Quốc gia; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong Vườn Quốc gia theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ quyền hạn
Tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn:
– Trong lĩnh vực quy hoạch:
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết định hướng cho các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, thẩm định các quy hoạch, chương trình, dự án khác thực hiện trong Vườn Quốc gia và vùng đệm của Vườn Quốc gia;
+ Tham mưu tổ chức công bố và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật các quy hoạch đã được duyệt;
+ Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy hoạch của Vườn Quốc gia.

– Trong lĩnh vực kế hoạch:
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Vườn Quốc gia;
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và các kế hoạch khác khi được Ban Quản lý Vườn giao;
+ Tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch của Vườn Quốc gia.

– Trong quản lý hoạt động du lịch:
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án, đề án du lịch trong Vườn Quốc gia trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, quảng bá, quảng cáo du lịch của Vườn Quốc gia;
+ Tổ chức quản lý, điều hành các tuyến, điểm, tour du lịch trong Vườn Quốc gia được UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý Vườn trực tiếp khai thác;
+ Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch trong Vườn Quốc gia; định kỳ tổng hợp tình hình hoạt động du lịch để báo cáo Giám đốc Ban Quản lý Vườn và cơ quan có thẩm quyền.

– Trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất:
+ Tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Vườn Quốc gia đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định của Nhà nước từ khâu: Lập và trình duyệt dự án đầu tư (hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật), lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công và giám sát thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình cho đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng;
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Vườn Quốc gia đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo quy định của nhà nước (trừ việc mua sắm trang thiết bị từ nguồn kinh phí thường xuyên).

-. Trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức cung ứng dịch vụ môi trường rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong Vườn Quốc gia theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Vườn giao.

III. PHÒNG KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

* Trưởng phòng: Lê Thúc Định
– Điện thoại: Di động: 0945946234
– Email: dinhlt.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Phó Trưởng phòng: Đặng Ngọc Kiên
– Điện thoại: Di động: 0941366579
– Email: kiendn.pnkb@quangbinh.gov.vn

* Phó Trưởng phòng: Bùi Ngọc Thành
– Điện thoại: Di động: 0915272448
– Email: thanhbn.pnkb@quangbinh.gov.vn

3.1. Chức năng
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, chuyển giao quy trình kỹ thuật và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo, môi trường, thủy văn, di tích lịch sử, văn hóa và phát triển bền vững tài nguyên trong phạm vi hoạt động của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

3.1. Nhiệm vụ quyền hạn
Tham mưu, giúp Giám đốc Ban Quản lý Vườn:
– Về công tác nghiên cứu khoa học:
+ Lập kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học hàng năm; xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu đa dạng sinh học, địa chất, địa mạo, môi trường, thủy văn, diễn biến tài nguyên rừng, di tích lịch sử, văn hóa và phát triển bền vững tài nguyên của Vườn Quốc gia trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
+ Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, lập và trình duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án bảo tồn các giá trị của Vườn Quốc gia; tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án bảo tồn các giá trị của VQG Phong Nha – Kẻ Bàng do Ban Quản lý Vườn chủ trì, chủ nhiệm hoặc chủ đầu tư.
+ Tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học, xây dựng báo cáo gửi cơ quan quản lý theo quy định; đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của Vườn Quốc gia, vùng đệm và các vùng lân cận.
+ Tham mưu thành lập Hội đồng khoa học, sáng kiến của Ban Quản lý Vườn; hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn về đề tài, sáng kiến, giải pháp để công nhận Chiến sỹ thi đua các cấp.
+ Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.

– Về công tác hợp tác:
+ Trao đổi, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về khoa học kỹ thuật, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, sinh kế vùng đệm, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật.
+ Tổ chức ký kết các dự án, đề tài trong nước và quốc tế theo chương trình hợp tác; tiếp nhận và tham gia quản lý các dự án quốc tế.
+ Tham mưu các thủ tục và tổng hợp báo cáo đoàn vào, đoàn ra; phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các đoàn làm phim, chụp ảnh, ghi hình, nghiên cứu, thực tập, thực hành của các tổ chức và cá nhân tại Vườn Quốc gia.

– Về thông tin, cơ sở dữ liệu:
+ Quản lý, vận hành trang thông tin điện tử của Vườn Quốc gia (Website), hộp thư điện tử và các phần mềm quản lý; cài đặt các phần mềm ứng dụng, bảo mật, bảo trì hệ thống thông tin, mạng internet, máy vi tính; cập nhật, lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu trên hệ thống nội bộ Vườn Quốc gia.
+ Tổng hợp, biên soạn, biên dịch, lưu trữ tài liệu khoa học phục vụ các lĩnh vực công tác của Vườn Quốc gia; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, đa dang sinh học, địa chất, địa mạo, di tích lịch sử, văn hoá… của Vườn Quốc gia.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, quản lý hệ thống giám sát tài nguyên thiên nhiên; giám sát, đánh giá tác động tài nguyên môi trường từ hoạt động du lịch và sản xuất; theo dõi, giám sát, đánh giá tình trạng các di tích lịch sử, văn hóa trong Vườn Quốc gia; đề xuất và thực hiện các giải pháp khai thác, bảo tồn cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa, các hạng mục bảo tồn, lâm sinh, phát triển cộng đồng, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Vườn giao.

Translate by Google »