Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL KHỐI VĂN PHÒNG BQL VQG PHONG NHA – KẺ BÀNG

TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ thư điện tử
Cơ quan Di động
BAN GIÁM ĐỐC
1 Phạm Hồng Thái Giám đốc   0912037673  thaiph.pnkb@quangbinh.gov.vn
2 Hoàng Hải Vân P. Giám đốc   0917298757 vanhh.pnkb@quangbinh.gov.vn
3 Đinh Huy Trí P. Giám đốc   0943747899 tridh.pnkb@quangbinh.gov.vn
4 Trương Thanh Khai P. Giám đốc   0915428586 khaitt.pnkb@quangbinh.gov.vn
PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH: 0232.3677.021 Fax: 0232.3677.021
5 Nguyễn Ngọc Dung Trưởng phòng 0232.3677021 0943370965 dungnn.pnkb@quangbinh.gov.vn
6 Lê Văn Vinh P. Trưởng phòng   0913066148 vinhlv.pnkb@quangbinh.gov.vn
7 Trần Thị Loan Chuyên viên   0912382975 loantt.pnkb@quangbinh.gov.vn
8 Phan Thị Hoa Huệ Chuyên viên   0917078485 huepth.pnkb@quangbinh.gov.vn
9 Trần Thị Thu Hằng Văn Thư 0232.3677021 0855082456 hangttt.pnkb@quangbinh.gov.vn
10 Nguyễn T. Khánh Huyền Chuyên viên   0941714091 huyenntk.pnkb@quangbinh.gov.vn
11 Nguyễn Thị Hồng Liễu Chuyên viên   0911372504 lieunth.pnkb@quangbinh.gov.vn
12 Phạm Thị Mỹ Duyên Chuyên viên   0345313889 duyenptm.pnkb@quangbinh.gov.vn
13 Lê Quang Thủ Kê toán   00912170012 thulq.pnkb@quangbinh.gov.vn
14 Hoàng Nguyễn Q Trang Nhân viên   0918254615  
15 Nguyễn Thị Vân Nhân Viên   0979237713 vannt.pnkb@quangbinh.gov.vn
16 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nhân Viên   0827971638 maintn.pnkb@quangbinh.gov.vn
17 Phan Xuân Lạc Lái xe   0916051935  
18 Lê Mậu Tam Lái xe   0846778999  
19 Nguyễn Quang Vinh Lái xe   0989525758  
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
20 Trần Xuân Hùng Trưởng phòng   0917173668 hungtx.pnkb@quangbinh.gov.vn
21 Võ Công Bình P. Trưởng phòng   0912642558 binhvc.pnkb@quangbinh.gov.vn
22 Hoàng Việt Dũng Nhân Viên   0917086779 dunghv.pnkb@quangbinh.gov.vn
23 Lưu Thị Lan Hương Thủ Quỹ   0941366227 huongtlt.pnkb@quangbinh.gov.vn
24 Nguyễn Trung Chiến Chuyên viên   0888637456 chiennt.pnkb@quangbinh.gov.vn
25 Hoàng Xuân Toàn Kế toán   0917989357 toanhx.pnkb@quangbinh.gov.vn
PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
26 Lê Thúc Định Trưởng Phòng   0945946234 dinhlt.pnkb@quangbinh.gov.vn
27 Đặng Ngọc Kiên P. Trưởng Phòng   0941366579 kiendn.pnkb@quangbinh.gov.vn
28 Bùi Ngọc Thành P. Trưởng Phòng   0915272448 thanhbn.pnkb@quangbinh.gov.vn
29 Hoàng Hải Nguyên Nhân viên   0944917207 nguyenhh.pnkb@quangbinh.gov.vn
30 Nguyễn T.Huyền Sương Chuyên viên   0941377576 suongnth.pnkb@quangbinh.gov.vn
31 Hoàng Mỹ Hạnh Chuyên viên   0915092581 hanhhm.pnkb@quangbinh.gov.vn
32 Trần Xuân Mùi Chuyên viên   0944006358 muitx.pnkb@quangbinh.gov.vn
33 Lê Thị Phương Lan Chuyên viên   0977303064 lanltp.pnkb@quangbinh.gov.vn
34 Nguyễn Quốc Hùng Chuyên viên   0839917450 hungnq.pnkb@quangbinh.gov.vn
35 Mai Thị Thùy Chuyên Viên   0985595622 thuymt.pnkb@quangbinh.gov.vn

 

Translate by Google »