Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Hợp tác giữa GIZ và VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Giai đoạn 3 Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng

Sáng ngày 29/8/2013, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã có buổi làm việc với Tổ chức GIZ v/v chuẩn bị một số hoạt động giai đoạn 3 Hợp phần GIZ – Dự án Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong giai đoạn này GIZ sẽ hợp tác với BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thực hiện Hợp phần tăng cường hợp tác liên biên giới về bảo tồn đa dạng sinh học giữa VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu Bảo tồn Hin Nậm Nô. Trong buổi làm việc này hai bên đã tiến hành thảo luận và thống nhất với các nội dung như sau:

Tổ chức GIZ sẽ hỗ trợ BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng một (01) Cố vấn dài hạn đảm nhiệm nhiệm vụ trong lĩnh vực trọng tâm về tăng cường hợp tác giữa VQG Phong Nha – Kẻ Bàng của Việt Nam và Khu Bảo tồn Đa dạng Sinh học Quốc gia Hin Nậm Nô của Lào. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế có trách nhiệm điều hành hoạt động, sắp xếp phòng làm việc và cử một (01) cán bộ chuyên môn có tiếng Anh tốt để làm việc với Cố vấn. Các hoạt động của Hợp phần này do Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế làm đầu mối, thông qua sự phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Cứu hộ. BQL VQG sẽ gửi các yêu cầu về công việc đối với Cố vấn này sau khi xem xét kế hoạch hoạt động và các ưu tiên của Hợp phần tăng cường hợp tác liên biên giới trong bảo tồn đa dạng sinh học giữa VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Khu bảo tồn Hin Nậm Nô;

 

Theo đề nghị của Tổ chức GIZ, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ cử một (01) cán bộ có kỹ năng về GIS, có khả năng đào tạo lại sau khóa học, tiếng Anh tốt để làm việc với nhóm chuyên gia của Tổ chức GIZ, tham gia khóa đào tạo về phần mềm quản lý dữ liệu trong khu bảo tồn (SMART) từ 23 – 27/9/2013 tại Hà Nội; và gửi thông tin cho Tổ chức GIZ trong thời gian sớm nhất.

 

Những vấn đề thống nhất ở trên để chuẩn bị khởi động giai đoạn 3 của Dự án. Theo kế hoạch giai đoạn này sẽ kéo dài 2 năm bắt đầu tháng 10/2013 và kết thúc tháng 9/2015.

BBT

 

Translate by Google »