Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
21/06/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại UBND tỉnh

- Các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 3
22/06/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

14h30: Đ/c Trí làm việc với Cấp ủy chi bộ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn (thành phần tham gia khác: Tổ kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 168-QĐ/ĐU ngày 07/6/2021 của Đảng ủy BQL VQG)

Chi bộ TTCH,BT

Thứ 4
23/06/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai thăm và làm việc với Nhà thờ Bàu Sen tại xã Phúc Trạch (Thành phần tham gia khác: Đại diện lãnh đạo HKL, P.TC-HC, Website VQG)

- Đ/c Trí làm việc với Dự án bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh tại Phòng họp tầng 2 VQG (thành phần tham gia khác: đ/c Nguyễn Quang Vĩnh, Lê Phương Nam, Lê Thị Hồng Tư HKL)

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai thăm và làm việc với Nhà thờ Bàu Sen tại xã Phúc Trạch (Thành phần tham gia khác: Đại diện lãnh đạo HKL, P.TC-HC, Website VQG)

- Đ/c Trí làm việc với Dự án bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh tại Phòng họp tầng 2 VQG (thành phần tham gia khác: đ/c Nguyễn Quang Vĩnh, Lê Phương Nam, Lê Thị Hồng Tư HKL)

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 5
24/06/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Nhóm Bảo tồn thôn bản Minh Hóa (Thành phần tham gia khác: Đ/c Bình - Trưởng bộ phận PCKT, đại diện lãnh đạo Trạm Kiểm lâm Dân Hóa và Tổ Kiểm lâm cơ động số 2) (cả ngày)

- 08h30: Đ/c Khai làm việc với Trung tâm Lưu trữ lịch sử (Thành phần tham gia khác: Đại diện lãnh đạo P.TC-HC, văn thư VQG)

 

Đ/c Vinh - Lái xe

 

 

P.TCHC

Buổi chiều

- 14h30: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng

Thứ 6
25/06/2021
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Chi bộ Văn phòng BQL Vườn

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc tham dự cuộc họp của UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của BQL Vườn (Thành phần tham gia khác: Đại diện lãnh đạo P.TC-HC)

Đ/c Lạc - Lái xe