Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
25/05/2020
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại Trung tâm Du lịch

- 08h00: Đ/c Khai làm việc với Đoàn Kiểm tra của Sở Nội vụ

 

 

- P.TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
26/05/2020
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị làm công tác nhân sự trước Đại hội Đảng bộ BQL Vườn khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường BQL Vườn (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

 

 

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại Trung tâm Du lịch

Thứ 4
27/05/2020
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại Trung tâm Du lịch

- Đ/c Trí làm việc với Nhóm kỹ thuật hỗ trợ cộng đồng Dự án bảo vệ rừng Phong Nha-Kẻ Bàng

 

 

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc dự Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 08-CT/TU ngày 26/12/2016 về đổi mới công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 tại Phòng họp Tỉnh ủy

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

Thứ 5
28/05/2020
Buổi sáng

- 08h30: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc với Đoàn Thanh tra liên ngành tại Hội trường BQL Vườn (Mời đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm CHBT&PTSV, đ/c Tân - Phụ trách HKL, đ/c Vĩnh - PHT HKL, chuyên viên liên quan phòng KHHTQT tham dự)

- P.KH-TC chuẩn bị các nội dung liên quan

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại Trung tâm Du lịch

Thứ 6
29/05/2020
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ BQL Vườn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội trường BQL Vườn (Mời BCH Đảng ủy tham dự)

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 7
30/05/2020
Buổi sáng

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Lạc - Lái xe

Chủ nhật
31/05/2020
Buổi sáng

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Lạc - Lái xe