Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Ngày 14/11/2014, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 7 cá thể động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đây là 6 cá thể cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) và 1 cá thể cầy vòi mốc (Paguma larvata) được chuyển giao từ Hạt Kiểm lâm đến Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng để cứu hộ.

 

Từ đầu năm 2014 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành thả lại vào tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 29 cá thể động vật rừng, góp phần quan trọng vào việc bảo tồn đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

BBT

 

Translate by Google »