Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Văn bản nội bộ
STT Số/ Ký hiệu Nội dung Ngày ban hành Loại văn bản
1 Số: 13/QĐ-VQG Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại BQL VQG phong Nha - Kẻ Bàng 09/05/2016 Quyết định
2 Số: 84/QĐ-VQG Quyết định về việc Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động tại BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 26/10/2015 Quyết định
3 Số: 28/QĐ-VQG Quyết định V/v ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Khối Văn phòng BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 24/03/2015 Quyết định
4 Số: 52/QĐ-VQG Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 16/07/2015 Quyết định
5 Số:27/QĐ-VQG Quyết định về việc Ban hành Quy chế Văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 24/03/2015 Quyết định
6 Số: 23- KH/ĐU Kế hoạch tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 16/03/2015 Kế hoạch
7 Thỏa thuận "Sister Caves "Statement of Agreement" 20/02/2015 Ký kết
8 Số: 77/QĐ-VQG Quyết định về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 23/07/2014 Quyết định
9 Số: 73/QĐ-VQG Quyết định ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 07/07/2014 Quyết định
10 Số: 174/QĐ-VQG Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng 05/12/2013 Quyết định
11 93/QD-VQG Quy định chi phí dịch vụ hiện trường tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 01/09/2016 Quyết định