Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Văn bản pháp luật
STT Số/ Ký hiệu Nội dung Ngày ban hành Loại văn bản
1 Chỉ thị số 23/CT-TTg Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 09/07/2023 Chỉ thị
2 Số: 13/2023/NĐ-CP Bảo vệ dữ liệu cá nhân 17/04/2023 Nghị định
3 Số 16/TB-VPCP Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 ngày 25/12/2022 25/12/2022 Thông báo
4 46/2022/TT-BCA Về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác 04/11/2022 Thông tư
5 Thông báo số 253/TB-VPCP Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 08 tháng 8 năm 2022 20/08/2022 Thông báo
6 Số: 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng 24/06/2022 Nghị định
7 Số 422/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 04/04/2022 Quyết định
8 Số 06/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đế 06/01/2022 Quyết định
9 Số 942/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 15/06/2021 Quyết định
10 No. 55/2014/QH13 Law On Environmental Protection Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly hereby promulgates the Law on 23/06/2014 Luật
11 No. 16/2017/QH14 LAW ON FORESTRY Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; The National Assembly promulgates a Law on Forestry. 15/11/2017 Luật
12 Số: 189/2001/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 189/2001/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHUYỂN HẠNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHONG NHA - KẺ BÀNG THÀNH 12/12/2001 Quyết định
13 Số: 91/2020/NĐ-CP Nghị định về việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 14/08/2020 Nghị định
14 số: 749/QĐ-TTg Quyết đinh phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 03/06/2020 Quyết định
15 Số: 47/2020/NĐ-CP Nghị định quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước 09/04/2020 Nghị định
16 Số: 1062/QĐ-TTg Quyết định về việc điều chỉnh ranh giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 05/07/2013 Quyết định
17 Số: 02/2019/TT-BNV Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 24/01/2019 Thông tư
18 Số: 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử t... 24/01/2019 Thông tư
19 số: 71/2018/QH14 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 12/11/2018 Nghị quyết
20 số: 73/2018/QH14 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2019 14/11/2018 Nghị quyết