Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Văn bản UBND Tỉnh
STT Số/ Ký hiệu Nội dung Ngày ban hành Loại văn bản
1 Số: 814/QĐ-UBND Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình 14/04/2023 Quyết định
2 Số 19-CT/TU Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.... 21/02/2022 Chỉ thị
3 Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 26/11/2021 Quyết định
4 Số 3220/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt phương án Quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2021 - 2030 08/10/2021 Quyết định
5 Số 4733/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025 15/12/2020 Quyết định
6 No: 809/QĐ-UBND DECISION Approval for the Operational Management Plan 2013-2020 for Phong Nha Ke Bang National Park 09/04/2013 Quyết định
7 No: 808/QĐ-UBND DECISION Approval for the Strategic Management Plan 2013-2025 for Phong Nha Ke Bang National Park 09/04/2013 Quyết định
8 No. 2822/QĐ-UBND DECISION Concerning the approval for the Sustainable Tourism Development Plan (STDP) for the Phong Nha Ke Bang National Park (PNKB NP) Region 01/11/2020 Quyết định
9 Số: 3168/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ và UBND tỉnh Quảng Bình 24/09/2018 Quyết định
10 Số: 14/2018/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục quyết định việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức; các đối tượng khác sử dụng ngân sách n 30/05/2018 Quyết định
11 Số: 07/2017/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 24/04/2017 Quyết định
12 Số:13/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình 14/07/2020 Quyết định
13 Số: 808/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chiến lược quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2013-2025 09/04/2013 Quyết định
14 Số: 3723/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê rừng tỉnh Quảng Bình 21/11/2016 Quyết định
15 Số: 83/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng 11/01/2017 Quyết định
16 2616/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch hành động tăng cường công tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng và quản lý động vật hoang dã khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015 25/10/2014 Quyết định
17 1896/QĐ-CT Quyết định Về việc quy định giá thuê thuyền tham quan Động Phong Nha - Đệ nhất kỳ quan và Động Tiên Sơn 18/08/2012 Quyết định
18 18/2007/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng 16/08/2007 Quyết định
19 24/2002/QĐ-UB V/v Thành lập Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình 20/02/2002 Quyết định
20 Số: 36/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình 28/12/2012 Nghị định
12