Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: bảo vệ thành công 02 đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Năm 2014, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đề xuất 4 đề tài nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2014. Trong đó, có 2 đề xuất nghiên cứu được đưa vào danh mục đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2014 theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt danh mục và tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình năm 2014.

Để việc bảo vệ các đề cương có khả thi và được chấp thuận của Hội đồng xét duyệt đề tài cấp tỉnh, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Ban quản lý Vườn đã tổ chức Hội nghị khoa học nhằm tranh thủ ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn để chỉnh sửa và bổ sung vào đề cương chuẩn bị cho bảo vệ chính thức. Ngày 21/3 và ngày 26/3/2014  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức bảo vệ đề cương đề tài ” Nghiên cứu, điều tra mức độ ảnh hưởng của loại ngoại lai xâm hại tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng  và đề xuất giải pháp phòng ngừa ” và  đề tài ” Nghiên cứu các điều kiện vi khí hậu và môi trường hang động Vườn quốc gia Phong Nha  – Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững”. Cả hai đề cương đề tài được thành viên  Hội đồng khoa học đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung, sửa đổi phù hợp với năng lực, thực tiễn, tính hệ thống trong khoa học. Kết quả, cả hai đề cương đề tài được Hội đồng khoa học  đánh giá cao, xếp loại khá.

Để đảm báo các đề tài thực hiện hiệu quả, Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng khoa học để hoàn chỉnh và trình phê duyệt chính thức. Dự kiến triển khai thực hiện đề tài vào tháng 4 năm 2014.

A group of people around a table

Description automatically generated

Hội đồng khoa học xét duyệt đề tài. Ảnh: BBT

BBT

Translate by Google »