Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện nghiêm Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 30/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 1128/SNN-CCKL ngày 02/5/2024 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND huyện Bố Trạch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện Minh Hóa về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Giám đốc Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng vừa có Công điện số 377/CĐ-VQG ngày 03/5/2024 về việc chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, yêu cầu Ban chỉ huy PCCCR VQG tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra PCCCR đối với các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thi công, khai thác du lịch trong VQG; kịp thời chấn chỉnh các vi phạm trong công tác PCCCR và đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có). Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát các đơn vị trực thuộc và các tổ chức có liên quan hoạt động trong VQG trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng. Trực tiếp chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ; kịp thời báo cáo, tham mưu Giám đốc Ban quản lý VQG đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Đồng thời, thông tin về Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện (theo từng địa bàn) để kịp thời ứng cứu.

Giao Hạt Kiểm lâm VQG thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ rừng và PCCCR VQG Phong Nha – Kẻ Bàng giai đoạn 2021-2025. Bố trí lực lượng trực thường xuyên tuần tra, quản lý bảo vệ rừng kết hợp canh gác, phát hiện sớm lửa rừng tại các khu vực trọng yếu có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng du lịch trái phép trong lâm phận VQG, nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy rừng từ các hoạt động sử dụng lửa mất an toàn không được kiểm soát; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tại chổ dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh, không để xẩy ra cháy lớn trên diện rộng. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân; không dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ cháy rừng trong thời kỳ nắng nóng gay gắt. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các dụng cụ, phương tiện, công trình PCCCR đảm bảo cơ động, sử dụng tốt khi có cháy rừng xảy ra; sữa chữa, phục hồi, phát quang cây cối che khuất các biển báo PCCCR. Tăng cường kiểm tra công tác PCCCR tại các điểm, tuyến du lịch trong VQG, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; trường hợp có nguy cơ xẩy ra cháy rừng cao từ các hoạt động sử dụng lửa thì kiên quyết yêu cầu các đơn vị tạm dừng việc sử dụng lửa trong VQG. Thường xuyên cập nhật bảng dự báo cấp độ cháy rừng tại các Trạm Kiểm lâm, Tổ Kiểm lâm Cơ động, trụ sở Hạt Kiểm lâm và các khu vực khác trong VQG. Duy trì tối đa lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ, tham gia chữa cháy rừng cùng các địa phương và các chủ rừng liên kề khi có cháy rừng xảy ra.

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc VQG thực hiện nghiêm túc Phương án PCCCR do các đơn vị đã xây dựng. Tăng cường quán triệt, phổ biến công tác PCCCR đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác PCCCR trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn hoạt động. Bố trí nhân lực, tổ chức kiểm tra thường xuyên trên địa bàn được giao hoạt động, đặc biệt vào những tháng cao điểm tại những địa bàn trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời, đồng thời thông báo ngay cho Trạm Kiểm lâm gần nhất để huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các dụng cụ, phương tiện, công trình PCCCR đảm bảo cơ động, sử dụng tốt khi có cháy rừng xảy ra. Hướng dẫn, giám sát việc thắp hương, đốt vàng mã… theo đúng địa điểm quy định tại các điểm du lịch tâm linh thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Kịp thời bố trí nhân lực, phương tiện tham gia chữa cháy khi có sự điều động của Ban chỉ huy PCCCR VQG.

Các đơn vị khai thác du lịch trong VQG triển khai Phương án PCCCR VQG và Phương án PCCCR của đơn vị mình đến toàn thể nhân viên trong đơn vị để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý rác thải đúng quy định, thực hiện các biện pháp giảm vật liệu cháy trong mùa khô, quản lý nguồn nhiệt, nghiêm cấm sử dụng lửa trái phép trong rừng. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân viên, khách du lịch về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, sử dụng lửa trong rừng nhằm đảm bảo an toàn về PCCCR. Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trong công tác PCCCR. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các dụng cụ, phương tiện, công trình PCCCR đảm bảo cơ động, sử dụng tốt khi có cháy rừng xảy ra. Kịp thời bố trí nhân lực, phương tiện tham gia chữa cháy khi có sự điều động của Ban chỉ huy PCCCR VQG./.

Huyền Sương
Translate by Google »