Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Động vật

THỐNG KÊ SỐ LIỆU​

TT Nội dung Tổng số
1 Tổng số Ngành 4
2 Tổng số Lớp 12
3 Tổng số Bộ 65
4 Tổng số Họ 289
5 Tổng số Chi 832
6 Tổng số Loài 1.391
7 Tổng số loài trong SĐVN 83
8 Tổng số loài trong NĐ33 68
9 Tổng số loài trong IUCN 110
10 Tổng số loài trong CITES 55
11 Tổng số loài trong SHM 487

BẢNG TRA CỨU LOÀI​