Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tăng cường tuyên truyền bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

Ngày 19/7/2021 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn số 13-HD/BTGTW về việc tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ nghiêm ngặt các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm, thông qua việc tuyên truyền những quy định của pháp luật về các hành vi nghiêm cấm: săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

A child reaching out to a sign

Description automatically generated

Công tác tuyên truyền tập trung vào các nội dung: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Công ước quốc tế về bảo vệ, phát triển, bảo tồn thiên nhiên, quản lý động vật hoang dã, đặc biệt là Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Kết luận số 56-KL/TW ngày 23.8.2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23.7.2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES), Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2018), các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ… tạo sự thống nhất trong xã hội về nhận thức và hành động tham gia bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Chế độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật, động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Những quy định nghiêm cấm hành vi săn, bắt, động vật, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại; xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Các quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi liên quan đến động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Giới thiệu các mô hình, xu hướng sản xuất xanh, lối sống xanh, tiêu dùng xanh tời cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm khơi dậy, thúc đẩy, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật, thực vật trong toàn xã hội.

A group of people sitting in a room

Description automatically generated

Bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tiển cho từng địa phương, địa bàn cụ thể: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với từng đối tượng; Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, khẩu hiệu để phát hành rộng rãi; Các cuộc thi tìm hiểu cho các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nghề nghiệp; Trưng bày, triển lãm Tranh, ảnh, hiện vật; Hội thảo khoa học về thực trạng, giải pháp và kiến nghị đối với các cơ quan chuyên môn; Phim ngắn tuyên truyền trên các kênh truyền hình địa phương. Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội; Lồng ghép nội dung tuyên truyền về động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm vào các hoạt động cộng đồng, các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch ngày Làm cho thế giới sạch hơn.

A sign in front of a forest

Description automatically generated

Trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp; của đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân và mỗi người dân trong tham gia bảo tồn động vật, thực vật hoang dã. Khuyến khích, động viên mọi người dân tham gia phát hiện, ngăn chặn nạn khai thác, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Hàng năm có xây dựng kế hoạch tuyên truyền, sơ kết, đánh giá kết quả tuyên truyền về bảo vệ động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm tại các tổ chức, đơn vị liên quan.

Việc tuyên truyền bảo vệ động vật, thực vật hoang dã cần có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; kết hợp với các hoạt động tuyên truyền của địa phương, ngành; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong tuyên truyền; bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19./.

Lân Nguyễn

Translate by Google »