Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả 17 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 17 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

17 cá thể được thả gồm: 02 Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus); 01 Cầy vòi mốc (Paguma larvata); 03 Khỉ vàng (Macaca mulatta); 01 Khỉ cộc (Macaca arctoides); 03 Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina); 03 Rùa hộp trán vàng Miền Bắc (Cuora galbinifrons); 03 Rùa hộp trán vàng Miền Trung (Cuora bourreti); 01 Rùa sa nhân (Cuora mouhotii).

Monkeys in a tree with branches

Description automatically generated

Các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên

Các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB,  IIB theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ).

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên./.

Huyền Sương

Translate by Google »