Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 22/6/2017, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 06 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Men looking at a cage in the middle of a jungle

Description automatically generated

06 cá thể được thả vào tự nhiên gồm có: 01 cá thể Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis), 02 cá thể  Khỉ vàng (Macaca mulatta), 02 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), 01 cầy vòi mốc (Paguma larvata). Trong đó cá thể Voọc Hà Tĩnh (được tiếp nhận từ HKL Đồng Hới vào tháng 2 năm 2017 do anh Nguyễn Trường Khánh tự nguyện giao nộp) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP và thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ; 02 cá thể khỉ cộc (thuộc nhóm IIB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP) được người dân tự nguyện giao nộp để cứu hộ, thả vào môi trường tự nhiên (01 cá thể do anh Đinh Thế Cường tự nguyện giao nộp tháng 2/2017, 01 cá thể do ông Phạm Văn Hược tự nguyện giao nộp tháng 7/2016); 02 cá thể khỉ vàng (thuộc nhóm IIB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP) và 01 cá thể cầy vòi mốc được tiếp nhận từ Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng.

A group of men looking at a black cat

Description automatically generated

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật nói trên đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả 13 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ. Góp phần tích cực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ngọc Kiên

Translate by Google »