Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo lần 2 Về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2022, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 615A, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 01 bao lác màu trắng trong bụi cây ven đường. Qua kiểm tra, trong bao lác có chứa 03 cá thể Rùa Sa nhân (Cuora mouhotii) – Nhóm IIB, có tổng trọng lượng 01 kg, còn sống. Nhận định, các cá thể động vật trên được cất giấu trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý VPHC ngày 20 tháng 6 năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP, ngày 10 tháng 01 năm 2022), Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm, ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính hoặc biết thông tin có liên quan thì đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để nhận hoặc trình báo. Trong thời hạn 01 năm từ ngày thông báo lần thứ 2 (ngày 23 tháng 02 năm 2022), nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »