Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo lần thứ nhất v/v tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính

Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2023, tại khu vực có tọa độ (0532096; 1943192), đường Tỉnh 562 (đường 20) đi qua lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (khoảnh 10, tiểu khu 615A), thuộc địa giới hành chính thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 đã phát hiện 01 (một) cả thể Rùa núi viền (Manouria impressa) – Nhóm IIB, có trọng lượng 2,5 kg, còn sống, tình trạng sức khỏe binh thường và 01 (một) cá thể Kỷ đả vân (Varanus bengalensis) – Nhóm IB, có trọng lượng 03 kg, còn sống, tỉnh trạng sức khỏe yếu, được đựng trong một bao lác màu trắng và cất dầu trong bụi cây ven đường.

Nhận định, 02 cá thể động vật rừng nói trên được cất giấu trái phép, không có nguồn gốc hợp pháp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý VPHC ngày 20 tháng 6 năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP, ngày 10 tháng 01 năm 2022), Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm, ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tăng vật vi phạm hành chính hoặc biết thông tin có liên quan thì đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để nhận hoặc trình bảo. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thứ nhất (ngày 17 tháng 8 năm 2023), nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định.

 

Translate by Google »