Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4/2024

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ chỉ là nhiệm vụ thường xuyên của Nhà nước mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội và của cả hệ thống chính trị.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được diễn ra thường xuyên, hàng tháng Ban quản lý Vườn có văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tháng. Đối với nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tháng 4 năm 2024, thực hiện theo nội dung Công văn số 306/VQG ngày 09/04/2024 của Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Cụ thể, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc tùy theo điều kiện cụ thể của đơn vị để lựa chọn hình thức phù hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 4/2024 như sau:

+ Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể công chức, viên chức, lao động tại đơn vị về pháp luật, chính sách phòng, chống bệnh lao; tuyên truyền về gánh nặng bệnh Lao và công tác phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, vì một xã hội tham gia giao thông an toàn.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024 và những năm tiếp theo. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và mục tiêu, lợi ích triển khai Đề án 06, tài khoản định danh điện tử, Căn cước công dân gắn chip, Trung tâm dữ liệu quốc gia để tạo sự lan tỏa, nâng cao nhận thức và sự hưởng ứng, đồng thuận trong toàn xã hội.

+ Triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 20/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Nghị định số 25/2024/NĐ-CP  ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”; Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Thông tư số 56/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy”…

+ Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật, tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Ngoài các nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền nói trên, thủ trưởng các phòng, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền./.

Huyền Sương
Translate by Google »