Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng gồm có các đơn vị trực thuộc sau:       - Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng;       - Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật;       - Hạt Kiểm lâm.   I. TRUNG TÂM DU LỊCH PHONG NHA - KẺ BÀNG: 1. Giới...
Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

                         Giám đốc: Phạm Hồng Thái              Di động: 0912037673              Email: thaiph.pnkb@quangbinh.gov.vn                Phó Giám đốc: Hoàng Hải Vân              Di động: 0917298757             Email:...
Các phòng chức năng

Các phòng chức năng

  Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng có các phòng chuyên môn sau:       - Phòng Tổ chức-Hành chính;       - Phòng Kế hoạch-Tài chính;       - Phòng Khoa học Hợp tác Quốc tế.   I.PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH 1. Giới thiệu: Phòng Tổ chức - Hành chính là phòng...